Tuesday, 23/10/2018 - 03:26|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN CÁI RĂNG - TP. CẦN THƠ
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi giấy phép hoạt động giáo dục nhóm trẻ Tuổi Thơ phường Lê Bình quận Cái Răng

QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi giấy phép hoạt động giáo dục nhóm trẻ Tuổi Thơ phường Lê Bình quận Cái Răng

UBND QUẬN CÁI RĂNG     CỘNG HÒA XÃ HI CHỦ NGHĨA VIT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

S:     676     /-PGDĐ               Cái Răng, ngày 16     tng 11 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐNH

Về việc thu hồi giấy phép hoạt động giáo dục nhóm trẻ Tui Thơ phường Lê Bình quận Cái Răng

 

 

 

TRƯỞNG PNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO QUẬNI RĂNG

 

 

 

sung;

 

Căn cứ Lut Giáo dc ngày 14 tháng 6 năm 2005 đã được sửa đi, bổ

 

 

Căn cứ Thông tư s13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của

 

Bộ trưng Bộ Giáo dc và Đào to vQuy chế tchc và hoạt động trưng mm non tư thc;

 

Căn cứ văn bản hp nhất 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 ca BGiáo dc và Đào to vQuyết định ban hành điu ltrưng mm non;

 

Căn cứ quyết định s: 03/2016/-UBND, ngày 16/3/2016 ca y Ban Nhân Dân qun Cái Răng vviệc quy đnh chc năng nhiệm vụ, quyền hn cơ cấu tổ chc ca Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng;

Theo đnghị ca nhóm trẻ Tui Thơ, ngày 9 tháng 10 năm 2017 vviệc

chấm dt hoạt động nm trẻ Tui Thơ;

Căn cứ Ttrình s452/TTr-UBND, ngày 14 tháng 11 năm 2017 ca y ban nhân dân phưng Lê Bình  vviệc cho phép nm trẻ Tui Thơ ngưng hot

động.

Theo đnghca bphận Tchc cán bộ, Nghiệp v,

 

 

QUYẾT ĐNH:


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết